Regulamin miesięcznego abonamentu Ekipy Fortnite

24.11.2020
Przez: Twórcy Fortnite

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2021

 

Regulamin miesięcznego abonamentu Ekipy Fortnite


Ekipa Fortnite oferowana jest na zasadzie stałych płatności abonamentowych. Kupując miesięczny abonament Ekipy Fortnite (zwany dalej „Abonamentem”) użytkownik przyjmuje postanowienia poniższego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem abonamentu Ekipy Fortnite").

Abonament użytkownika podlega Umowie licencyjnej użytkownika końcowego Fortnite https://www.epicgames.com/fortnite/pl/eula (zwanej dalej umową „EULA”), włączonej do niniejszego Regulaminu przez odniesienie. 

WAŻNE: UMOWA EULA ZAWIERA POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO I ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA POZWU ZBIOROWEGO. POSTAWIENIE TO MA ZASTOSOWANIE WOBEC ZAKUPU PRZEZ UŻYTKOWNIKA ABONAMENTU I KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NIEGO.

W przypadku zakupu przez użytkownika Abonamentu na platformie podmiotu zewnętrznego, takiej jak Xbox, PlayStation lub Switch (zwanego dalej „Abonamentem zewnętrznym”), mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy i wymagania. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z regulaminem dostawcy danej platformy.
 
1. Wyboru platformy (np. Xbox, PlayStation, Switch), na której dokonuje się zakupu Abonamentu, należy dokonać w przemyślany sposób. Abonament użytkownika będzie powiązany z platformą, na której dokonano jego zakupu („Urządzenie główne”) aż do momentu rezygnacji z takiego Abonamentu i nie podlega przeniesieniu. Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do przedmiotów otrzymywanych w związku z Abonamentem za pośrednictwem różnych urządzeń, ale istnieje prawdopodobieństwo, że nie będzie mógł wykorzystać otrzymanej waluty V-dolce na innych urządzeniach. Użytkownik musi zalogować się na Urządzeniu głównym w każdym okresie abonamentowym, aby uzyskać dostęp do Treści w ramach abonamentu. 

2. Abonament wiąże się z comiesięczną opłatą (zwaną dalej „Opłatą abonamentową”) i będzie odnawiany automatycznie, aż do momentu rezygnacji przez użytkownika z Abonamentu. Użytkownik może zrezygnować z Abonamentu w dowolnym momencie za pośrednictwem urządzenia wykorzystanego do zakupu Abonamentu. Więcej informacji o tym, w jaki sposób zrezygnować z Abonamentu, można uzyskać, logując się na swoje konto Fortnite (https://www.epicgames.com/account). 

Jeżeli użytkownik zakupił Abonament zewnętrzny, proces ten będzie wyglądał inaczej. Epic nie obsługuje rozliczeń Abonamentów zewnętrznych ani rezygnacji z nich. Działania konieczne w celu rezygnacji z Abonamentu zewnętrznego są różne, w zależności od platformy. Aby zrezygnować z Abonamentu zewnętrznego należy postępować zgodnie ze wskazówkami dostawcy danej platformy. 

3. Abonament mogą zakupić tylko osoby pełnoletnie w myśl przepisów kraju ich zamieszkania. W celu opłacenia Abonamentu konieczne będzie podanie danych konta i metody płatności wybranej w momencie rejestrowania konta. Podając Epic metodę płatności, użytkownik oświadcza, że (i) jest uprawniony do korzystania z podanej przez siebie metody płatności oraz (ii) podane przez niego dane dotyczące płatności są w całości prawidłowe i poprawne. 

4. Kupując Abonament, Użytkownik wyraża zgodę na autoryzację płatności cyklicznych z tytułu Opłaty abonamentowej. Płatności cykliczne z tytułu Opłaty abonamentowej będą odbywać się regularnie w miesięcznych odstępach od dnia zakupu Abonamentu aż do momentu rezygnacji. Kupując Abonament, Użytkownik udziela Epic, platformie zewnętrznej albo określonemu zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu płatności zgody na automatyczne regularne pobieranie Abonamentu z wykorzystaniem udostępnionej metody płatności aż do momentu rezygnacji przez użytkownika z Abonamentu. Opłata abonamentowa nie zawiera żadnych należnych podatków ani opłat federalnych, stanowych czy lokalnych, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej. 

Uwaga: w przypadku zakupu Abonamentu zewnętrznego należy uważnie zapoznać się z zasadami i procesami dostawcy danej platformy. W przypadku zakupu Abonamentu za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego obowiązywać mogą dodatkowe regulaminy i wymagania.

5. Z Abonamentu należy zrezygnować przed kolejną datą rozliczeniową, aby zaprzestano pobierania Opłat abonamentowych od użytkownika. W przypadku anulowania Abonament nie zostanie przedłużony na kolejny miesiąc i od użytkownika nie zostanie pobrana Opłata abonamentowa.

6. Za każdy miesiąc Abonamentu użytkownik otrzyma (i) 1000 V-dolców; (ii) dostęp do aktualnego Karnetu bojowego na sezon Fortnite; oraz (iii) zestaw ekskluzywnych elementów kosmetycznych w ramach Ekipaki Fortnite („Treści w ramach abonamentu”). Każdego miesiąca w Ekipace oferowane są różne przedmioty. 

W przypadku anulowania abonamentu użytkownik nadal ma dostęp do obecnego Karnetu bojowego na sezon Fortnite na czas trwania danego sezonu. Użytkownik będzie mógł również zachować Treści w ramach abonamentu, które otrzymywał za każdy miesiąc Abonamentu. Użytkownikowi nie będzie przysługiwał zwrot żadnej części Opłaty abonamentowej za niewykorzystane treści. Polityka dotycząca zwrotu kosztów nie ma wpływu na żadne przysługujące użytkownikowi prawa ustawowe.

7. Wymogi dotyczące Abonamentu i dostępnych funkcji mogą się różnić w zależności od urządzenia i regionu oraz mogą być okresowo zmieniane. Możemy w dowolnym momencie zmienić wysokość Opłaty abonamentowej; w takim przypadku użytkownik zostanie o tym powiadomiony z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na zmianę ceny, musi on anulować Abonament przed wejściem w życie nowej ceny. Dalsze korzystanie przez użytkownika z Abonamentu będzie oznaczało akceptację nowej cyklicznej Opłaty abonamentowej. 

8. Oryginalną wersją językową niniejszej umowy jest wersja angielska; wszelkie tłumaczenia są zapewniane wyłącznie w celach poglądowych. Strony wyraźnie postanawiają, aby niniejszy Regulamin i wszystkie powiązane dokumenty były sporządzane w języku angielskim. Użytkownik zrzeka się wszelkich przysługujących mu ewentualnie na mocy przepisów jego kraju praw do sporządzenia albo interpretowania niniejszej umowy w jakimkolwiek innym języku.

9. Epic zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych zmian do Regulaminu abonamentu Ekipy Fortnite oraz będzie publikować najbardziej aktualną wersję Regulaminu pod adresem www.fortnite.com/fortnite-crew-terms.