regulamin konkursu boogiedown

30.03.2018
Twórcy Fortnite

Regulamin konkursu #boogiedown

1. MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU: Wydarzenie „#boogiedown” (zwane dalej „Konkursem”) jest dostępne dla osób pełnoletnich, które są posiadaczami licencji na grę Fortnite w czasie jego trwania (zwanych dalej „Uczestnikami”). Konkurs jest dostępny na całym świecie, za wyjątkiem regionów, gdzie byłby zabroniony lub ograniczony prawem. Konkurs jest sponsorowany przez spółkę Epic Games, Inc., zlokalizowaną pod adresem 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518, USA (zwaną dalej „Sponsorem”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, urzędnicy, kierownicy, agenci i przedstawiciele Sponsora, agencje prawne, promocyjne i reklamowe wyżej wymienionych podmiotów, członkowie ich najbliższych rodzin (definiowani tu jako: małżonkowie, matki, ojcowie, siostry, bracia, synowie, córki, bratankowie/bratanice i siostrzeńcy/siostrzenice, dziadkowie i teściowie, niezależnie od miejsca zamieszkania) i osoby mieszkające z nimi w tym samym gospodarstwie domowym (niezależnie od stopnia pokrewieństwa), a także osoby fizyczne i prawne związane z produkcją lub zarządzaniem Konkursem oraz spółki-matki, spółki stowarzyszone, filie, oddziały, agenci i przedstawiciele wyżej wymienionych osób. Konkurs podlega przepisom prawa federalnego, stanowego i lokalnego.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU: Konkurs trwa od 30 marca 2018 r., godz. 16:00 czasu polskiego do 10 kwietnia 2018 r., godz. 5:59 czasu polskiego (okres ten zwany jest dalej „Czasem Trwania Konkursu”). WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ ZOSTAĆ ZŁOŻONE W CZASIE TRWANIA KONKURSU. Wzięcie udziału oznacza, że Uczestnik zgadza się podlegać niniejszemu Oficjalnemu Regulaminowi i decyzjom sędziów i/lub Sponsora, które w sprawach dotyczących Konkursu są wiążące i ostateczne.

3. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ: Przyjmujemy tylko Prace internetowe. Aby wziąć udział w konkursie, należy przed zakończeniem Czasu Trwania Konkursu opublikować oryginalne dzieło w serwisie Twitter, Instagram lub Facebook, z zamieszczonym w opisie hashtagiem #boogiedown.

Stwórzcie swoją Pracę: Nagrajcie krótki film przedstawiający taniec lub gest, który waszym zdaniem świetnie nadaje się na emotkę w Fortnite. Wasza Praca może przedstawiać kilka osób.

Tylko jedna (1) Praca na osobę. Wszelkie dodatkowe Prace nadesłane po pierwszej pracy zostaną pominięte. Wszelkie Prace muszą być stworzone w dniu rozpoczęciu konkursu (30 marca 2018 r. o godz. 16:00 czasu polskiego) lub później.

Dane kontaktowe w zgłoszeniu muszą być aktualne, prawdziwe i wolne od błędów. Prace muszą być złożone w obrębie Czasu Trwania Konkursu. Inne sposoby składania Prac są niedozwolone. Sponsor zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników przyłapanych na manipulacji procesem składania Prac lub na łamaniu niniejszego Regulaminu. Nadesłanych Prac nie zwracamy. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, spóźnione, niekompletne, uszkodzone lub nieczytelne Prace; takie Prace są nieważne i nie będą przyjmowane. Sponsor nie ponosi również odpowiedzialności za problemy, błędy programu lub awarie, jakie Uczestnicy mogą napotkać podczas składania Prac.

4. ZASADY DOPUSZCZENIA PRAC: Prace podlegają pewnym ograniczeniom:

 • Prace muszą być bezpośrednio dostępne dla Sponsora i dowolnych innych osób poprzez udostępniony odnośnik.
 • Prace muszą zostać udostępnione w serwisie Twitter, Facebook lub Instagram.
 • Prace nie mogą być ewidentnym rozwinięciem oficjalnych treści firmy Epic Games.
 • Prace muszą zawierać wyłącznie treści oryginalne.
 • Działanie Prac nie może wymagać dodatkowego oprogramowania.
 • Prace nie mogą zawierać ataków przeciwko innym osobom ani żadnym rozpoznawalnym produktom, w tym produktom konkurencji.
 • Prace nie mogą przedstawiać nagości, okrucieństwa wobec zwierząt, nielegalnych czynności lub substancji, ani obraźliwych lub obscenicznych tematów (ich zakres zależy wyłącznie od Sponsora).
 • Prace nie mogą przedstawiać Sponsora w negatywnym świetle.
 • Prace muszą być odpowiednie dla szerokiej publiczności.
 • Prace nie mogą zawierać znaków handlowych (w tym logo) poza znakami będącymi własnością Sponsora.
 • Praca musi być oryginalnym nagraniem sporządzonym przez osobę je nadsyłającą. Uczestnicy nie mogą kopiować lub w inny sposób popełniać plagiatu żadnego źródła. Prace nie mogą też zawierać zastrzeżonych prawem autorskim materiałów lub grafik bez pisemnego zezwolenia posiadaczy ww. praw. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z deklaracją Uczestnika, że Praca nie narusza praw autorskich osób trzecich i że Uczestnik posiada wszelkie wymagane do złożenia tej Pracy zezwolenia.
 • Niniejszym Uczestnik zgadza się zwolnić Sponsora z wszelkich roszczeń ze strony osób trzecich, związanych z użytkowaniem Pracy przez Sponsora.
 • Mimo że Sponsor nie sprawdza Prac pod kątem naruszenia praw autorskich, jeżeli zdaniem Sponsora nadesłana Praca takie prawa narusza lub może naruszać, zostanie ona zdyskwalifikowana.
 • Sponsor zastrzega sobie prawo wykluczenia dowolnej Pracy, która jego zdaniem nie spełnia ww. kryteriów, i do usunięcia tej Pracy z wszelkich lokacji zarządzanych przez Sponsora.

5. OCENA: Wszystkie Prace zostaną przed oceną sprawdzone pod kątem zgodności z Regulaminem i ogólnym standardami i praktykami Sponsora. (Prace spełniające te warunki będą zwane dalej „Pracami Zakwalifikowanymi”).

Prace Zakwalifikowane zostaną przejrzane i ocenione przez panel sędziów pod kątem następujących kryteriów:

 • Do 50 punktów za zabawę
 • Do 50 punktów za pozytyw
 • Do 50 punktów za oryginalność

Najwyżej oceniona Praca Zakwalifikowana wygra nagrodę główną (jest to tzw. „Zwycięzca Nagrody Głównej”, a kolejne dziewięćdziesiąt dziewięć (99) najwyżej ocenionych Prac Zakwalifikowanych zostanie uznanych za Zwycięzców nagród niższej kategorii. Zwycięzca Nagrody Głównej oraz Zwycięzcy to tzw. „Wybrani Uczestnicy”. Prace Zakwalifikowane do grona Zwycięzców dzielą się w następujący sposób:

 • czworo (4) kolejnych najwyżej ocenionych Zwycięzców zostanie „Zwycięzcami nagród drugiej kategorii”
 • pięcioro (5) kolejnych najwyżej ocenionych Zwycięzców zostanie „Zwycięzcami nagród trzeciej kategorii”
 • dwadzieścioro (20) kolejnych najwyżej ocenionych Zwycięzców zostanie „Zwycięzcami nagród czwartej kategorii”
 • czterdzieścioro (40) kolejnych najwyżej ocenionych Zwycięzców zostanie „Zwycięzcami nagród piątej kategorii”
 • trzydzieścioro (30) kolejnych najwyżej ocenionych Zwycięzców zostanie „Zwycięzcami nagród szóstej kategorii”

W razie remisu równorzędne Prace Zakwalifikowane zostaną ponownie ocenione pod względem ww. kryteriów (tj. kreatywności, jakości i Fortnite-owości), w skali do 60 punktów za każde kryterium, po czym wygra najwyżej oceniona Praca Zakwalifikowana.

W dowolnym momencie przed, w trakcie lub w Czasie Trwania Konkursu Sponsor może, wedle własnego uznania, zdecydować się zamieścić lub rozesłać w Internecie jedną lub więcej Prac, razem z nazwiskiem i danymi z profilu jej autora (w tym z adresami strony na Facebooku, kanałów Twittera i YouTube oraz adresami stron trzecich), wyłącznie w celach promocyjno-rozrywkowych. Zamieszczenie takiej Pracy nie oznacza, że jej autor został zakwalifikowany lub że jest Wybranym Uczestnikiem. Uczestnicy rozumieją, że użytkownicy tych stron mogą udostępniać, komentować (również negatywnie) i rozpowszechniać ich Prace. Prośby Użytkowników o usunięcie Prac zostaną spełnione w takim stopniu, w jakim będzie to praktycznie wykonalne. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Prac przez osoby trzecie.

Wybrani Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyborze poprzez tę samą platformę, na której zamieścili Pracę Zakwalifikowaną (tj. wiadomość w serwisie Twitter, Instagram lub Facebook) w dniu lub około 22 kwietnia 2018 r. i muszą odpowiedzieć (w wyznaczony sposób) w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od próby powiadomienia. Brak odpowiedzi w wymaganym czasie może oznaczać przepadek nagrody; w takim wypadku Sponsor może zadecydować, że nagrodzona zostanie Praca na kolejnym miejscu w rankingu ocen. Wybrani Uczestnicy mogą zostać poproszeni o podpisanie deklaracji dot. kwalifikacji/odpowiedzialności/reklamy (zwanej dalej „Deklaracją”). Wybrani Uczestnicy muszą wypełnić i odesłać Deklarację w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od daty jej wysłania, chyba że prawo stanowi inaczej.

6. LICENCJA: Warunkiem uczestnictwa jest, że Uczestnik udziela Sponsorowi niewyłącznej, trwałej, nieodwołalnej, zbywalnej licencji z prawem udzielania sublicencji na używanie, modyfikowanie, powielanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, odtwarzanie i pokazywanie Pracy we wszystkich środkach przekazu na całym świecie, w dowolnym celu wedle uznania Sponsora. Jeżeli Uczestnik jest Wybranym Uczestnikiem (tj. Zwycięzcą Nagrody Głównej, Zwycięzcą nagrody niższej kategorii lub zostanie wyróżniony), zamiast ww. licencji Uczestnik udziela Sponsorowi wyłącznej, trwałej, nieodwołalnej, zbywalnej licencji z prawem udzielania sublicencji na używanie, modyfikowanie, powielanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, odtwarzanie i pokazywanie Pracy we wszystkich środkach przekazu na całym świecie, w dowolnym celu wedle uznania Sponsora. Jeżeli Uczestnik nie wyrazi zgody lub z innych powodów nie będzie mógł udzielić takiej licencji, pozwoleń lub deklaracji bądź też z dowolnego powodu nie będzie mógł przyjąć nagrody, przejdzie ona na kolejnego Uczestnika o najwyżej ocenionej spośród pozostałych Prac, dopóki nie wybrany zostanie Uczestnik spełniający wszystkie wymogi. Zgodnie z niniejszym Oficjalnym Regulaminem, aby otrzymać nagrodę, potencjalny zwycięzca musi podpisać wszystkie wymagane przez Sponsora dokumenty i niezwłocznie je odesłać. Niniejszy Oficjalny Regulamin nie pozwala Uczestnikom sprzedawać, udzielać, ani w inny sposób cedować żadnych praw dotyczących składanych Prac.

UCZESTNICY NIE OTRZYMAJĄ ŻADNEJ ZAPŁATY ZA NADESŁANE PRACE ani za udzielenie tych praw Sponsorowi.

Choć Sponsor dołoży starań, aby Prace były publikowane w nadesłanej formie, Uczestnicy zgadzają się, że z uwagi na ograniczenia techniczne i wewnętrzne standardy postać Prac może zostać zmieniona i że Sponsor zastrzega sobie prawo do modyfikacji Prac według własnego uznania, w tym do dodawania logo lub innych znaków handlowych. Sponsor może opublikować Prace w dowolnym porządku i kolejności, z komentarzem lub bez, i może wybrać według uznania obraz na miniaturkę Pracy.

7. NAGRODY:

Jedna (1) nagroda główna: w przypadku spełnienia warunków niniejszego Regulaminu nagrodę stanowią:

 • Odtworzenie Pracy w postaci emotki w grze
 • Model bomby tanecznej (wartość sklepowa (ARV) 150 USD)
 • 10 000 V-dolców (wartość sklepowa (ARV) 100 USD)

Cztery (4) nagrody drugiej kategorii: w przypadku spełnienia warunków niniejszego Regulaminu każdą z nagród stanowią:

 • Model bomby tanecznej (wartość sklepowa (ARV) 150 USD)
 • 10 000 V-dolców (wartość sklepowa (ARV) 100 USD)

Pięć (5) nagród trzeciej kategorii: w przypadku spełnienia warunków niniejszego Regulaminu każdą z nagród stanowi:

 • 10 000 V-dolców (wartość sklepowa (ARV) 100 USD)

Dwadzieścia (20) nagród czwartej kategorii: w przypadku spełnienia warunków niniejszego Regulaminu każdą z nagród stanowi:

 • 6 000 V-dolców (wartość sklepowa (ARV) 60 USD)

Czterdzieści (40) nagród piątej kategorii: w przypadku spełnienia warunków niniejszego Regulaminu każdą z nagród stanowi:

 • 2 500 V-dolców (wartość sklepowa (ARV) 25 USD)

Trzydzieści (30) nagród szóstej kategorii: w przypadku spełnienia warunków niniejszego Regulaminu każdą z nagród stanowi:

 • 1 000 V-dolców (wartość sklepowa (ARV) 10 USD)

8. WARUNKI: Konkurs podlega niniejszemu Oficjalnemu Regulaminowi. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy zgadzają się: (i) przestrzegać całości niniejszego Regulaminu i decyzji Sponsora, które są ostateczne i wiążące, oraz (ii) zrzec się prawa do roszczeń z powodu niejednoznaczności w Konkursie lub Regulaminie, chyba że jest to zabronione prawem w danym regionie. Przyjmując nagrodę, Uczestnik zgadza się zwolnić Sponsora z wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe lub związane z przekazaniem, przyjęciem, prawidłowym lub nieprawidłowym użytkowaniem nagrody bądź udziałem w czynnościach z nagrodą związanych. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za: (i) awarie systemu telefonii, telefonów, sprzętu lub oprogramowania komputerowego, ani inne problemy techniczne lub komputerowe, stracone połączenia, rozłączenia, opóźnienia ani błędy przekazu; (ii) uszkodzenie, kradzież lub zniszczenie danych, nieautoryzowany dostęp czy modyfikacje Pracy lub innych materiałów; (iii) wszelkie szkody bądź uszczerbek na zdrowiu, ze śmiercią włącznie, wynikające z przyjęcia, posiadania lub użytkowania nagrody bądź udziału w Konkursie; ani za (iv) wszelkie błędy drukarskie, administracyjne lub techniczne w materiałach związanych z Konkursem. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia żadnego systemu komputerowego powstałe na skutek udziału w Konkursie lub dostępu bądź pobierania informacji związanych z Konkursem. Sponsor zastrzega sobie prawo zawieszenia lub odwołania Konkursu, jeżeli zostanie nadesłane mniej niż 40 prac, jeżeli żadna z prac nie otrzyma oceny powyżej 60 punktów lub z powodu okoliczności poza kontrolą Sponsora, w tym klęsk żywiołowych. Prace nie będą zwracane i mogą zostać zniszczone, lecz nadal będą podlegać licencji zawartej tu przez Sponsora. Sponsor może odmówić Kandydatowi udziału w Konkursie lub prawa do nagrody, jeżeli zdaniem Sponsora Kandydat próbuje zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Konkursu poprzez oszustwo, hacking, podstęp lub inne nieuczciwe praktyki mające na celu denerwowanie, obrażanie, groźby, szkodzenie reputacji lub nękanie innych graczy lub przedstawicieli Sponsora. W sprawach związanych z Regulaminem i/lub Konkursem decyduje prawo stanu Północna Karolina, USA.

Sponsor nie ponosi odpowiedzialności prawnej, a nadesłana Praca może zostać zdyskwalifikowana i pozbawiona prawa do nagrody, jeżeli z jakiegokolwiek powodu Praca zostanie usunięta z dowolnego serwisu hostingu obrazów (w tym z powodu zgłoszenia DMCA).

Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania, zmiany lub zawieszenia Konkursu w razie wystąpienia wirusa, błędu programu, problemów komputerowych, nieautoryzowanej ingerencji lub innych okoliczności poza kontrolą Sponsora, mających wpływ na zarządzanie Konkursem, jego bezpieczeństwo lub poprawny przebieg. Używanie automatycznych urządzeń lub programów w celu zgłaszania udziału jest zabronione. Wszelkie próby połączenia ze stroną lub uczestnictwa w Konkursie przy pomocy botnetu, skryptu, urządzenia lub ataku brute-force będzie skutkować dyskwalifikacją i zablokowaniem dostępu do całego Konkursu poprzez IP użytkownika. Uwaga: każda próba celowej szkody lub podważenia działania Konkursu może łamać prawo karne i cywilne i będzie skutkować dyskwalifikacją z udziału w Konkursie. W wypadku takiej próby Sponsor zastrzega sobie prawo do domagania się odszkodowań (w tym honorariów adwokackich) w pełnym dopuszczalnym prawem wymiarze, włącznie z możliwością postępowania karnego.

9. REKLAMA: Sponsor zastrzega sobie prawo używania imienia i nazwiska, podobizny (w tym zdjęcia) i/lub miasta pochodzenia dowolnego Uczestnika w celu promocyjnym przed, w trakcie i po Czasie Trwania Konkursu, w dowolnych środkach przekazu na całym świecie, bezterminowo, lecz wyłącznie w celu upubliczniania Konkursu, bez dodatkowej opłaty lub uprzedniej zgody, chyba że zabrania tego prawo.

10. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH: O ile nie jest to zabronione odpowiednim prawem, warunkiem uczestnictwa jest nieodwracalne i trwałe zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich praw do rozprawy z udziałem przysięgłych w związku z dowolną sprawą sądową, bezpośrednio lub pośrednio pochodzącą od tego Konkursu lub z nim związaną, wszelkimi dokumentami lub umowami związanymi z Konkursem i wszelkimi związanymi z Konkursem zawartymi lub planowanymi transakcjami.

11. PRYWATNOŚĆ: Wszelkie dane osobowe zbierane przez Sponsora będą użyte w celu zarządzania Konkursem. Ponadto Uczestnicy mogą otrzymywać wiadomości e-mail od Sponsora lub jego przedstawicieli, zgodnie z polityką prywatności Sponsora. Sponsor będzie przestrzegać federalnych zaleceń CAN-SPAM w wymiarze uzasadnionym komercyjnie, a Uczestnicy mogą zrezygnować z otrzymywania kolejnych e-maili, stosując się do dołączonej do e-maila instrukcji. Wszelkie pytania dotyczące prywatności powinny być kierowane na poniższy adres. Informacje dotyczące zbierania, użytkowania i udostępniania danych osobowych przez Sponsora można znaleźć w polityce prywatności Sponsora, dostępnej pod adresem http://epicgames.com/privacynotice.

12. OFICJALNY REGULAMIN I LISTA ZWYCIĘZCÓW: Listę zwycięzców można otrzymać pocztą, wysyłając prośbę wraz z kopertą zwrotną ze znaczkiem na adres: #boogiedown - Winners List, Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518, USA. Prośba musi dotrzeć nie później niż 90 dni po zakończeniu Konkursu.

© 2018 Epic Games, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.