Konkurs Emote Royale Oficjalne zasady

1.03.2010
The Fortnite Team

Konkurs Emote Royale 

Oficjalne zasady

Konkurs Emote Royale („Konkurs”) jest podporządkowany niniejszym Oficjalnym zasadom Konkursu Emote Royale („Oficjalne zasady”), które są wiążące i ostateczne w sprawach związanych z Konkursem, chyba że wyraźnie określono inaczej.   Udział w konkursie lub otrzymanie nagrody nie wymaga dokonania żadnego zakupu. Konkurs jest sponsorowany przez spółkę Epic Games Inc. (zwaną dalej „Sponsorem”). Konkurs nie jest sponsorowany, promowany ani zarządzany przez serwis TikTok.

 1. Zasady przesyłania prac konkursowych:

Prace mogą być przesyłane wyłącznie przez Internet.  Uczestnicy (zgodnie z poniższą definicją) mogą zgłosić swój udział w Konkursie, przesyłając do serwisu TikTok („Zgłoszenie”) film wideo z własnym wykonaniem tańca lub gestu do wybranego przez siebie układu muzycznego Fortnite dostarczonego przez Sponsora („Układ muzyczny”) w Okresie trwania Konkursu (zgodnie z poniższą definicją).

Wszystkie Zgłoszenia muszą być filmami o czasie trwania nie większym niż piętnaście (15) minut.  Zgłoszenia można tworzyć w aplikacji TikTok lub w innej aplikacji / innym programie, a następnie przesyłać do serwisu TikTok.  Zgłoszenia muszą zawierać Układ muzyczny, do którego dostęp można uzyskać za pośrednictwem serwisu TikTok lub pobrać bezpośrednio spod adresuhttps://www.fortnite.com/news/emote-royale [INSERT LINK].   Zgłoszenia muszą być oryginalne i nie mogą zawierać żadnych innych materiałów audio niż Układ muzyczny.  W tytule zgłaszanych prac musi znajdować się hashtag #EmoteRoyaleContest. Szczegółowe wymagania zamieszczono w Kryteriach zgłaszania prac.

 1. Warunki kwalifikacji: Konkurs obejmuje zasięgiem wszystkie kraje świata i może w nim wziąć udział każda osoba w wieku co najmniej 13 lat, która ma ważną licencję Fortnite i związana jest warunkami Umowy licencyjnej użytkownika końcowego Fortnite („Uczestnik”).  Kwalifikujące się osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, aby uczestniczyć w konkursie.

Pracownicy Sponsora, jego spółek zależnych, osoby zarządzające Konkursem oraz członkowie ich najbliższej rodziny nie mają prawa brać udziału w Konkursie lub otrzymać nagrody. 

Konkurs podlega wszystkim stosownym federalnym, stanowym i lokalnym przepisom prawa, zasadom i regulacjom. Udział jest nieważny, jeśli jest zabroniony przez prawo. 

 1. Okres trwania Konkursu:  Konkurs rozpoczyna się 18 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 czasu PT i kończy się 24 stycznia 2020 r. o godz. 2312:0059 czasu PT („Okres trwania Konkursu”).  Zgłoszone prace będą przyjęte w Okresie trwania Konkursu, aby kwalifikować się do wygranej.

 2. Nagrody:  Zgłoszenie jednego (1) uczestnika zakwalifikowanego zgodnie z niniejszymi Oficjalnymi zasadami zostanie zamienione w układ w grze („Wygrywający uczestnik”).  Ponadto potencjalny Wygrywający uczestnik zostanie nagrodzony w następujący sposób:

 • Jedna (1) personalizowana torba Fortnite Swag Bag, która zawiera: jedną (1) bluzę z kapturem NEFF (szacunkowa wartość detaliczna („ARV”): 60,00 USD); jedną (1) torbę na ramię Sprayground (ARV: 40,00 USD); jedną (1) bluzę z kapturem UNIQLO (ARV: 30,00 USD); jednego (1) drona Jazwares Battle Bus Drone (ARV: 50,00 USD); jednego (1) drona Jazwares Glider Drone (ARV: 100,00 USD); jeden (1) karabin NERF SMG (ARV: 25,00 USD); jedną (1) figurę Funko Collectible (ARV: 5,00 USD); jeden (1) bezprzewodowy głośnik Bitty Boomer (ARV: 20,00 USD). jeden (1) personalizowany plakat litograficzny Trends (ARV: 10,00 USD). jedną (1) grę Dark Fire Bundle na konsolę Xbox (ARV: 30,00 USD); jedną (1) grę Dark Fire Bundle na konsolę PS4 (ARV: 30,00 USD); jedną (1) grę Jenga: Fortnite Edition (ARV: 20,00 USD). 

 • 25 000 V-dolców

Wygrywający uczestnik, który nie jest uprawniony do otrzymania różnicy między rzeczywistą wartością detaliczną nagrody i przybliżoną wartością ARV oraz różnicy między szacunkową a rzeczywistą wartością nagrody, nie otrzyma nagrody.  Nie ma możliwości substytucji, przekazania nagrody ani jej wymiany na gotówkę, a także otrzymania gotówki za jakąkolwiek część niewykorzystanej nagrody. Sponsor zastrzega sobie jednak prawo do zastąpienia nagrody inną nagrodą o równej lub wyższej wartości (w tym między innymi V-dolce), jeśli z jakichkolwiek przyczyn reklamowana nagroda nie będzie dostępna. Jeśli Wygrywający uczestnik nie chce części nagrody, część ta zostaje utracona.  Obowiązek pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów, w tym podatków, spoczywa na Wygrywającym uczestniku.

 1. Kryteria zgłaszania prac: 

 • Prace konkursowe należy przesyłać zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie „Zasady przesyłania prac konkursowych” i muszą one być bezpośrednio dostępne dla Sponsora.

 • Zgłaszane prace muszą zawierać wyłącznie oryginalną treść.

 • Przesłanie prac konkursowych nie wymaga korzystania z jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania.

 • Zgłaszane prace nie mogą stanowić osobistych ataków na nikogo ani na jakikolwiek rozpoznawalny produkt, w tym produkty konkurencji.

 • Zgłaszane prace nie mogą zawierać scen nagości, okrucieństwa wobec zwierząt, jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub substancji ani jakiejkolwiek innej obraźliwej lub obscenicznej treści, zgodnie z postanowieniem Sponsora.

 • Zgłaszane prace konkursowe nie mogą przedstawiać Sponsora w negatywnym świetle.

 • Treść zgłaszanych prac musi być właściwa dla szerokiego grona odbiorców.

 • Zgłaszane prace nie mogą zawierać żadnych znaków towarowych (w tym logotypów) innych niż te posiadane przez Sponsora.

 • Prace muszą być w całości oryginalne, czyli autorstwa osoby zgłaszającej pracę do Konkursu. Uczestnicy nie mogą kopiować treści z żadnych źródeł ani w inny sposób dopuścić się plagiatu w Zgłaszanych pracach. Zgłaszane prace nie mogą zawierać materiałów chronionych prawami autorskimi osób trzecich ani twórczości artystycznej wykorzystanej bez zgody właściciela praw autorskich. Przystępując do konkursu, Uczestnik gwarantuje, że zgłoszona przez niego praca nie narusza praw osób trzecich oraz że uzyskał wszelkie niezbędne zgody od wszystkich zainteresowanych stron trzecich na przesłanie Zgłoszonej pracy.  Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na zabezpieczenie Sponsora przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu wykorzystania przez Sponsora Zgłoszonej pracy.

 • Mimo że Sponsor nie sprawdza Zgłaszanych prac pod kątem naruszeń praw autorskich, jeśli Sponsor stwierdzi, że konkretna praca zgłoszona przez Uczestnika narusza lub może naruszać prawa autorskie, Zgłoszona praca zostanie zdyskwalifikowana.

 • Sponsor może zażądać weryfikacji Zgłaszanych prac według określonej przez siebie procedury.

 • Sponsor zastrzega sobie prawo do wykluczenia wszelkich Zgłaszanych prac, które, według własnego uznania, uzna za niespełniające powyższych kryteriów lub w inny sposób naruszające niniejsze Oficjalne zasady, a także do usunięcia lub wycofania we właściwy sposób wszelkich Zgłoszonych prac z każdego miejsca znajdującego się pod nadzorem Sponsora.

 1. Wybór i powiadomienie Zwycięzcy:  Przed dokonaniem jakiejkolwiek oceny wszystkie Zgłoszone prace zostaną wstępnie sprawdzone w celu zapewnienia zgodności z Kryteriami zgłaszania prac oraz ogólnymi standardami i praktykami Sponsora („Zakwalifikowane prace”).  

Wszystkie Zakwalifikowane prace zostaną zweryfikowane i ocenione przez grupę wykwalifikowanych sędziów.  Pod koniec Okresu trwania Konkursu autor najwyżej punktowanej Zakwalifikowanej pracy w danym Okresie trwania Konkursu zostanie uznany potencjalnym Wygrywającym uczestnikiem.

Każdy potencjalny Wygrywający uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem serwisu TikTok w dniu 31 stycznia 2020 r. lub około tej daty.  Po formalnym powiadomieniu przez Sponsora potencjalny Wygrywający uczestnik będzie mieć siedemdziesiąt dwie (72) godziny od daty przesłania takiego powiadomienia na udzielenie odpowiedzi.  W kontekście dotrzymania terminów określonych w niniejszym punkcie decydujące znaczenie dla potencjalnego Wygrywającego uczestnika będzie mieć data otrzymania odpowiedzi przez Sponsora. Brak terminowej odpowiedzi na jakiekolwiek powiadomienie spółki Epic będzie skutkować dyskwalifikacją takiego Uczestnika jako potencjalnego Wygrywającego uczestnika i taki Uczestnik nie będzie mieć prawa do otrzymania żadnych nagród w związku z niniejszym Konkursem.  W takich przypadkach Sponsor ma prawo wybrać alternatywnego potencjalnego Wygrywającego uczestnika spośród pozostałych autorów najwyżej punktowanych Zakwalifikowanych prac. Potencjalny Wygrywający uczestnik może otrzymać deklarację spełnienia kryteriów kwalifikowalności / odpowiedzialności / formularz zwolnienia z prawa do reklamy („Przekazanie”). Jeżeli nie zostało to ograniczone przez prawo, potencjalni Wygrywający uczestnicy będą zobowiązani do wypełnienia i odesłania Przekazania w ciągu 72 godzin od daty wysłania Przekazania.  Alternatywny potencjalny Wygrywający uczestnik może zostać wybrany spośród pozostałych autorów najwyżej punktowanych Zakwalifikowanych prac, jeśli: (i) nie można nawiązać kontaktu z potencjalnym Finalistą; (ii) potencjalny Finalista nie uzyskał wszystkich podpisów w formularzu Przekazania i nie odesłał wymaganych dokumentów w odpowiednim czasie, zgodnie z wymogami niniejszych Oficjalnych zasad; lub (iii) z jakiegokolwiek powodu potencjalny Finalista nie może przyjąć lub otrzymać nagrody albo odmawia przyjęcia lub otrzymania nagrody. 

 1. LICENCJA: Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest udzielenie przez Uczestnika Sponsorowi niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu i nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, modyfikowanie, powielanie, przygotowywanie prac pochodnych, dystrybucję, wykonywanie i wyświetlanie Zgłoszonej pracy we wszystkich mediach na świecie w dowolnym celu, który Sponsor uzna za właściwy.  Jeśli uczestnik zostanie wybrany Wygrywającym uczestnikiem, zamiast licencji opisanej powyżej, Uczestnik może udzielić Sponsorowi wyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, zbywalnej, podlegającej dalszemu licencjonowaniu nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, modyfikowanie, powielanie, przygotowywanie prac pochodnych, dystrybucję, wykonywanie i wyświetlanie Zgłoszonej pracy we wszystkich mediach na świecie i w dowolnym celu, który Sponsor uzna za właściwy.

UCZESTNICY KONKURSU NIE OTRZYMAJĄ WYNAGRODZENIA ZA ZGŁOSZONE PRACE ani za przyznanie Sponsorowi któregokolwiek z tych praw.

Pomimo że Sponsor będzie starał się opublikować Zgłoszoną pracę w formie, w jakiej została ona dostarczona, wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na to, że ze względu na ograniczenia techniczne i standardy wewnętrzne, do Zgłaszanych prac mogą być wprowadzane zmiany i ich wygląd może odbiegać od oryginalnej formy oraz że Sponsor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Zgłoszonej pracy według własnego uznania, w tym dodania logo lub innych znaków towarowych.  Sponsor ma prawo publikować Zgłaszane prace w dowolnej kolejności lub sekwencji, z komentarzem lub bez komentarza i może posłużyć się miniaturą obrazu wybraną według własnego uznania.

 1. Prywatność:  Podane przez Uczestnika informacje będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z polityką prywatności Sponsora, której treść opublikowano pod adresem https://www.epicgames.com/privacypolicy.

 2. Działalność reklamowa:  Sponsor zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwy, podobieństwa, nagrania i/lub identyfikatora konta każdego Uczestnika w celach reklamowych przed, w trakcie lub po dacie zakończenia Konkursu, w dowolnych mediach na świecie, bezterminowo, ale wyłącznie w związku z promowaniem Konkursu, bez jakiejkolwiek kompensaty lub wcześniejszego przeglądu, chyba że jest to wyraźnie zabronione przez prawo.

W dowolnym czasie przed, w trakcie lub po zakończeniu Okresu trwania Konkursu Sponsor może, według własnego uznania, zdecydować się na zamieszczenie lub dystrybucję co najmniej jednej Zgłoszonej pracy, nazwiska autora i danych z profilu serwisu internetowego (w tym z portalu Facebook, wiadomości w portalu Twitter, kanałów YouTube i witryn internetowych osób trzecich) wyłącznie w celach promocyjnych i rozrywkowych.  Publikacja takich Zgłoszonych prac nie oznacza, że te Zgłoszone prace zostaną nagrodzone lub ich autorzy są Wygrywającymi uczestnikami. Uczestnik rozumie, że użytkownicy tych stron mogą rozpowszechniać, komentować (w tym negatywnie) i ponownie publikować jego Zgłoszoną pracę. Wszelkie prośby Uczestników o wycofanie prac zgłoszonych przez nich do Konkursu zostaną zrealizowane w ramach praktycznych możliwości. Sponsor nie odpowiada za powtórne publikowanie prac konkursowych przez osoby trzecie. 

 1. Ogólne warunki udziału:  Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników zgody na pełne i bezwarunkowe przestrzeganie niniejszych Oficjalnych zasad i decyzji Sponsora oraz zrzeczeniem się wszelkich praw do rozstrzygania niejasności dotyczących Konkursu lub Oficjalnego regulaminu.  Każda zaplanowana część Konkursu może zostać odwołana, zawieszona i/lub zmieniona, w całości lub w części, jeżeli zaistnieje podejrzenie dopuszczenia się oszustwa, nastąpi awaria techniczna lub jakikolwiek inny czynnik pozostający poza naszą kontrolą doprowadzi do zakłócenia przebiegu Konkursu.  Sponsor zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji według własnego uznania o dyskwalifikacji każdej osoby, co do której zostanie stwierdzone ingerowanie w proces lub przebieg Konkursu, nie przestrzeganie niniejszych Oficjalnych zasad, nie przestrzeganie zasad „fair play” lub zakłócanie przebiegu Konkursu, działanie z zamiarem zakłócenia lub zakwestionowania legalnego przebiegu Konkursu lub z zamiarem zdenerwowania, zniewagi, grożenia lub nękania innych osób. Sponsor zastrzega sobie również prawo do ubiegania się o odszkodowanie i podjęcia wszelkich innych środków prawnych wobec takiej osoby w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.  Do konkursu nie wolno zgłaszać się pod kilkoma rożnymi tożsamościami ani używać żadnego zautomatyzowanego systemu, bota lub urządzenia, ani też podawać fałszywych informacji w celu zarejestrowania swojego udziału w Konkursie więcej razy niż to maksymalnie dozwolone. Sponsor zastrzega sobie prawo do przerwania Konkursu według własnego uznania, a w przypadku jego przerwania, do wyboru potencjalnych zwycięzców spośród wszystkich zakwalifikowanych prac, w przypadku których nie podejrzewa się oszustwa, przed podjęciem powyższych działań. Nieodebrane nagrody nie zostaną przekazane.

Sponsor może pobrać podatek u źródła w imieniu uczestnika według własnego uznania, stosując obowiązujące stawki „zapasowego” podatku u źródła lub jeśli jest to wymagane przez prawo bądź traktat.  Jednak ostatecznie to uczestnik odpowiada za wszelkie podatki należne w związku z dowolną nagrodą otrzymaną od Sponsora zgodnie z warunkami uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik musi dostarczyć Sponsorowi (a) informacje bankowe, zgodnie z żądaniem Sponsora, oraz (b) wypełniony formularz podatkowy W-9, W-8BEN lub W-8BENE, w tym, jeśli to konieczne, swój amerykański lub zagraniczny numer identyfikacji podatkowej (NIP), stosownie do okoliczności.  Sponsor nie odpowiada za nieprzyznanie nagród w związku z Konkursem, wynikające z przekazania niepełnych, niepoprawnych lub nieaktualnych informacji dotyczących płatności lub podatków. W przypadku pytań dotyczących opodatkowania w związku z Konkursem należy skonsultować się z doradcą podatkowym.  

Wszelkie próby podjęcia umyślnych szkodliwych działań lub zakłócenia prawidłowego przebiegu Konkursu mogą stanowić naruszenie prawa karnego i cywilnego oraz mogą prowadzić do dyskwalifikacji z Konkursu.  W razie wystąpienia takiej próby Sponsor pic zastrzega sobie prawo do dochodzenia środków prawnych i odszkodowania (wliczając w to koszty zastępstwa procesowego) w najszerszym zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, w tym wszczęcie postępowania karnego.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności:  Wygrywający Uczestnicy zobowiązują się zabezpieczyć, chronić, zwolnić z odpowiedzialności i zapewnić nietykalność Sponsora, serwisu TikTok oraz każdego z ich odpowiednich członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i agentów (łącznie określanych jako „Zwolnienia z odpowiedzialności”) od wszelkich roszczeń, odszkodowań, przeszkód prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów postępowań sądowych i ugód, jak również z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z urazów, szkód lub strat odniesionych przez dowolną osobę (w tym śmierci) lub wyrządzonych w dowolnego rodzaju mieniu, wynikających częściowo lub całkowicie, pośrednio lub bezpośrednio, z: (i) użycia, odebrania, przyjęcia, posiadania, otrzymania prawa własności lub nieprawidłowego użycia dowolnej nagrody, (ii) udziału w dowolnej czynności, wydarzeniu lub podróży oferowanej w ramach nagrody, (iii) korzystania z dowolnego obiektu, usługi lub zakwaterowania związanych z nagrodą lub (iv) udziału w dowolnych działaniach związanych z Konkursem lub samym udziałem w Konkursie.  Podmioty i Osoby zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) spóźnione, utracone, opóźnione, nieprawidłowo zaadresowane, niekompletne, nieczytelne, niedokładne, zniekształcone lub niezrozumiałe zgłoszenia, komunikaty lub deklaracje, niezależnie od sposobu ich przesyłania; (ii) nieprawidłowe działanie systemu telefonicznego, telefonu lub sprzętu komputerowego, oprogramowania ani za inne problemy techniczne lub nieprawidłowe działanie komputera, utratę połączenia, rozłączenia, opóźnienia lub błędy transmisji; (iii) uszkodzenie danych, kradzież, zniszczenie, nieautoryzowany dostęp lub zmiana zgłoszenia lub innych materiałów; (iv) wszelkie obrażenia, straty lub szkody jakiegokolwiek spowodowane przez nagrodę lub wynikające z przyjęcia, posiadania lub wykorzystania nagrody, lub z udziału w Konkursie; lub (v) wszelkie błędy drukarskie, typograficzne, administracyjne lub techniczne we wszelkich materiałach powiązanych z Konkursem. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego postanowienia, Podmioty i Osoby zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą odpowiedzialności za awarię komputerów, połączenia sieciowe, problemy z dostarczaniem poczty elektronicznej, awarię lub niekompatybilność systemów, błędy typograficzne, techniczne lub błędy wynikające z naciśnięcia nieprawidłowego klawisza lub przerwy w dostawie usług internetowych, a także za niekompletne, nieczytelne, błędnie zaadresowane, błędnie wydrukowane, opóźnione, utracone, uszkodzone lub skradzione powiadomienia.  

W przypadku gdy Sponsor zostanie pozbawiony możliwości kontynuowania Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w wyniku jakiegokolwiek zdarzenia pozostającego poza kontrolą Sponsora, między innymi w wyniku pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, wybuchu, sporu pracowniczego lub strajku, działania siły wyższej lub wroga publicznego, jakiegokolwiek prawa federalnego, stanowego, przepisu lub regulacji prawnej lub z innej przyczyny, na którą Sponsor nie ma wystarczającego wpływu (każde zdarzenie lub zdarzenie związane z działaniem siły wyższej), Sponsor będzie miał prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia Konkursu, pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody agencji rządowej.  Nieważność lub niemożność wyegzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszych zasad nie wpłynie na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień jest nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, niniejsze zasady pozostają ważne i będą interpretowane zgodnie z ich warunkami, tak jakby nie zawierały postanowień nieważnych lub niezgodnych z prawem. Niewyegzekwowanie przez Sponsora któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad nie oznacza uchylenia takiego postanowienia.

 1. Spory:  Spory dotyczące niniejszych Oficjalnych zasad i/lub niniejszego Konkursu rozstrzygane będą zgodnie z prawem stanu Karolina Północna.  Decyzje Sponsora są wiążące i ostateczne. Żadna ze stron zgłaszających roszczenie w sporze ze Sponsorem nie jest uprawniona do wystąpienia z roszczeniem lub uzyskania odszkodowania z tytułu szkód pośrednich, działań karnych lub szkód przypadkowych albo wynikowych.

 2. Lista Wygrywających uczestników: Aby otrzymać listę Wygrywających uczestników, należy wysłać odpowiednią prośbę pocztą tradycyjną w samodzielnie zaadresowanej i opatrzonej ostemplowanym znaczkiem kopercie na adres: Emote Royale Contest-Winning Entrant List, Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518.  Zamówienia będą przyjmowane przez nie więcej niż dziewięćdziesiąt (90) dni od zakończenia Konkursu.

© 2020 Epic Games, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.