Konkurs Creative w ramach Międzynarodowego Pucharu Fortnite Oficjalne zasady

18.04.2019
The Fortnite Team

Konkurs Creative w ramach Międzynarodowego Pucharu Fortnite

Oficjalne zasady
 

Udział w konkursie lub otrzymanie nagrody nie wymaga dokonania żadnego zakupu.

Konkurs Creative w ramach Międzynarodowego Pucharu Fortnite („Konkurs”) jest podporządkowany niniejszym Oficjalnym zasadom Konkursu Creative w ramach Międzynarodowego Pucharu Fortnite („Oficjalne zasady”), które są wiążące i ostateczne w sprawach związanych z Konkursem, chyba że wyraźnie określono inaczej.  Konkurs jest sponsorowany przez spółkę Epic Games Inc., 620 Crossroads Blvd., Cary, North Carolina 27518, USA (zwaną dalej „Sponsorem”).  Konkurs nie jest sponsorowany, promowany ani zarządzany przez serwis YouTube.
 
 1. Okres trwania Konkursu: Konkurs rozpoczyna się 29 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 standardowego czasu wschodnioamerykańskiego („EST”) i kończy się 7 czerwca 2019 r. o godz. 23:59 czasu EST („Okres trwania Konkursu”).  Konkurs podzielony jest na pięć (5) oddzielnych okresów zgłoszeniowych (każdy z nich nazywany jest dalej „Okresem zgłoszeniowym”):
 
 • Okres zgłoszeniowy nr 1 rozpoczyna się 29 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 czasu EST i kończy się 10 maja 2019 r. o godz. 23:59 czasu EST.
 • Okres zgłoszeniowy nr 2 rozpoczyna się 6 maja 2019 r. o godz. 10:00 czasu EST i kończy się 17 maja 2019 r. o godz. 23:59 czasu EST.
 • Okres zgłoszeniowy nr 3 rozpoczyna się 13 maja 2019 r. o godz. 10:00 czasu EST i kończy się 24 maja 2019 r. o godz. 23:59 czasu EST.
 • Okres zgłoszeniowy nr 4 rozpoczyna się 20 maja 2019 r. o godz. 10:00 czasu EST i kończy się 31 maja 2019 r. o godz. 23:59 czasu EST.
 • Okres zgłoszeniowy nr 5 rozpoczyna się 27 maja 2019 r. o godz. 10:00 czasu EST i kończy się 7 czerwca 2019 r. o godz. 23:59 czasu EST.

WSZYSTKIE ZGŁOSZENIA MUSZĄ ZOSTAĆ PRZESŁANE W OKRESIE TRWANIA KONKURSU. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników (zgodnie z poniższą definicją) zgody na przestrzeganie zasad niniejszych Oficjalnych zasad oraz decyzji jurorów i/lub Sponsora, które są wiążące i ostateczne w sprawach związanych z niniejszym Konkursem.
 
 1. Zasady przesyłania prac konkursowych:  Prace mogą być przesyłane wyłącznie przez Internet.  W określonym Okresie zgłoszeniowym uczestnicy Konkursu muszą zamieścić w serwisie internetowym YouTube własny materiał wideo przedstawiający stworzoną przez nich Wyspę do Konkursu Creative. Materiał wideo musi być oznaczony odpowiednim hashtagiem podanym przez jurorów („Wymagany hashtag”) oraz opublikować ten materiał („Zgłaszana praca”) jako publicznie widoczny i możliwy do wyszukania we wskazanym Okresie zgłoszeniowym.

Wymagane hashtagi zostaną dostarczone przez wytypowanych jurorów na początku każdego Okresu zgłoszeniowego i udostępnione na kanale https://twitter.com/fortnitegame.  

Zgłaszane do Konkursu prace muszą być oryginalne i mogą zawierać wyłącznie zapis wideo prywatnej rozgrywki i ścieżkę muzyczną zwolnioną z opłat licencyjnych.  Szczegółowe wymagania zamieszczono w Kryteriach zgłaszania prac.
 
 1. Warunki kwalifikacji:  Konkurs obejmuje zasięgiem wszystkie kraje świata i może w nim wziąć udział każda osoba w wieku co najmniej 13 lat (jeśli wiek kandydatów określono na wyższy w konkretnym kraju, wtedy obowiązują ograniczenia wiekowe z kraju zamieszkania uczestnika) („Uczestnik”), która posiada ważną licencję Fortnite i związana jest warunkami Umowy licencyjnej użytkownika końcowego Fortnite.  Kwalifikujące się osoby niepełnoletnie muszą otrzymać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.  Uczestnik ma prawo zgłosić tylko jedną pracę przez cały okres trwania Konkursu.

Wybrani Finaliści Konkursu muszą mieć możliwość przyjazdu do Nowego Jorku w celu wzięcia udziału w Finale Konkursu Creative prowadzonego w ramach Międzynarodowego Pucharu Fortnite („Finał konkursu Creative”), który odbędzie się podczas Finału Międzynarodowego Pucharu Fortnite rozpoczynającego się 26 lipca 2019 roku (zgodnie z informacją zamieszczoną poniżej).  Za wszystkie niezbędne dokumenty i formalności dotyczące podróży, takie jak paszport lub wiza, odpowiedzialni są wyłącznie Finaliści.

Pracownicy Sponsora, jego spółek zależnych, osoby zarządzające Konkursem oraz członkowie ich najbliższej rodziny nie mają prawa brać udziału w Konkursie lub otrzymać nagrody.

Konkurs podlega wszystkim stosownym federalnym, stanowym, rejonowym i lokalnym przepisom prawa, zasadom i regulacjom. Udział jest nieważny, jeśli jest zabroniony przez prawo.
 
 1. Nagrody:  Finaliści zakwalifikowani zgodnie z niniejszymi Oficjalnymi zasadami otrzymają następujące nagrody:

Nagrody dla piętnastu (15) Finalistów:
 • 5000,00 USD
 • Gwarantowane miejsca w Finale Konkursu Creative

Sponsor określa metodę wypłacenia nagrody według własnego uznania. Sponsor opłaci również podróż i zakwaterowanie w hotelu Finalistom, którzy wezmą udział w Finale Konkursu Creative w Nowym Jorku. Podczas podróży na Finał Konkursu Creative osobom niepełnoletnim uprawnionym do udziału w Konkursie musi towarzyszyć rodzic lub opiekun prawny.

Informacje dotyczące oceniania i nagród przyznawanych w Finale Konkursu Creative zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Finaliści nie mogą zastępować, przydzielać ani przekazywać nagród, ale Sponsor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zastąpienia nagrody (lub jej części) inną o porównywalnej lub wyższej wartości. Nagrody nie można wymienić na gotówkę.  Wszystkie decyzje dotyczące nagród pozostają w wyłącznej gestii Sponsora.  Przewidziana jest tylko jedna (1) nagroda na osobę.
 
 1. Kryteria zgłaszania prac:
 • Prace konkursowe należy przesyłać zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie „Zasady przesyłania prac konkursowych” i muszą one być bezpośrednio dostępne dla Sponsora i wszystkich osób wymienionych pod łączem wskazanym przez Uczestnika.
 • W tytule zgłaszanych prac musi znajdować się Wymagany hashtag.
 • Zgłaszane prace muszą zawierać wyłącznie oryginalną treść.
 • Przesłanie prac konkursowych nie wymaga korzystania z jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania.
 • Zgłaszane prace nie mogą stanowić osobistych ataków na nikogo ani na jakikolwiek rozpoznawalny produkt, w tym produkty konkurencji.
 • Zgłaszane prace nie mogą zawierać scen nagości, okrucieństwa wobec zwierząt, jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub substancji ani jakiejkolwiek innej obraźliwej lub obscenicznej treści, zgodnie z postanowieniem Sponsora.
 • Zgłaszane prace konkursowe nie mogą przedstawiać Sponsora w negatywnym świetle.
 • Treść zgłaszanych prac musi być właściwa dla szerokiego grona odbiorców.
 • Zgłaszane prace nie mogą zawierać żadnych znaków towarowych (w tym logotypów) innych niż te posiadane przez Sponsora.
 • Prace muszą być w całości oryginalne, czyli autorstwa osoby zgłaszającej pracę do Konkursu. Uczestnicy nie mogą kopiować treści z żadnych źródeł ani w inny sposób dopuścić się plagiatu w Zgłaszanych pracach. Zgłaszane prace nie mogą zawierać materiałów chronionych prawami autorskimi osób trzecich ani twórczości artystycznej wykorzystanej bez zgody właściciela praw autorskich. Przystępując do konkursu, Uczestnik (a w przypadku uprawnionej osoby niepełnoletniej, jego rodzic lub opiekun prawny) gwarantuje, że zgłoszona przez niego praca nie narusza praw osób trzecich oraz że uzyskał wszelkie niezbędne zgody od wszystkich zainteresowanych stron trzecich na przesłanie Zgłoszonej pracy.  Uczestnik (a w przypadku uprawnionej osoby niepełnoletniej, jego rodzic lub opiekun prawny) niniejszym wyraża zgodę na zabezpieczenie Sponsora przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu wykorzystania przez Sponsora Zgłoszonej pracy.
 • Mimo że Sponsor nie sprawdza Zgłaszanych prac pod kątem naruszeń praw autorskich, jeśli Sponsor stwierdzi, że konkretna praca zgłoszona przez Uczestnika narusza lub może naruszać prawa autorskie, Zgłoszona praca zostanie zdyskwalifikowana.
 • Sponsor może zażądać weryfikacji Zgłaszanych prac według określonej przez siebie procedury.
 • Sponsor zastrzega sobie prawo do wykluczenia wszelkich Zgłaszanych prac, które, według własnego uznania, uzna za niespełniające powyższych kryteriów lub w inny sposób naruszające niniejsze Zasady, a także do usunięcia lub wycofania we właściwy sposób wszelkich Zgłoszonych prac z każdego miejsca znajdującego się pod nadzorem Sponsora.
 
 1. Wybór zwycięzcy i powiadomienie potencjalnego Finalisty:  Przed dokonaniem jakiejkolwiek oceny wszystkie Zgłoszone prace zostaną wstępnie sprawdzone w celu zapewnienia zgodności z Kryteriami zgłaszania prac oraz ogólnymi standardami i praktykami Sponsora („Zakwalifikowane prace”).

Wyłonienie finalistów przez jurorów: Pod koniec Okresu zgłoszeniowego nr 1 panel wykwalifikowanych jurorów wybierze trzech (3) potencjalnych finalistów (każdy zwany dalej „Finalistą”), autorów Zakwalifikowanych prac otrzymanych w Okresie zgłoszeniowym nr 1; pod koniec Okresu zgłoszeniowego nr 2, panel wykwalifikowanych jurorów wybierze trzech (3) potencjalnych Finalistów, autorów Zakwalifikowanych prac otrzymanych w Okresie zgłoszeniowym nr 2; pod koniec Okresu zgłoszeniowego nr 3 panel wykwalifikowanych jurorów wybierze trzech (3) potencjalnych Finalistów, autorów Zakwalifikowanych prac otrzymanych w Okresie zgłoszeniowym nr 3; pod koniec Okresu zgłoszeniowego nr 4, panel wykwalifikowanych jurorów wybierze trzech (3) potencjalnych Finalistów, autorów Zakwalifikowanych prac otrzymanych w Okresie zgłoszeniowym nr 4; a pod koniec Okresu zgłoszeniowego nr 5 panel wykwalifikowanych jurorów wybierze trzech (3) potencjalnych Finalistów, autorów Zakwalifikowanych prac otrzymanych w Okresie zgłoszeniowym nr 5, w każdym przypadku, zgodnie z kryteriami określonymi przez odpowiednich jurorów na początku każdego Okresu zgłoszeniowego i udostępni je na kanale https:///twitter.Com/fortnitegame. Zakwalifikowane prace, które nie zostały nagrodzone w jednym (1) Okresie zgłoszeniowym, nie będą brane pod uwagę przy ocenie w żadnym kolejnym Okresie zgłoszeniowym.  Oceny jurorów nie będą ujawniane.  Sponsor zastrzega sobie prawo do wybrania mniejszej niż podana liczby Finalistów w dowolnym Okresie zgłoszeniowym, jeśli nie otrzyma wystarczającej liczby Zakwalifikowanych prac w danym Okresie zgłoszeniowym.

Uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów za Zakwalifikowane prace w danym Okresie zgłoszeniowym, zostaną powiadomieni o swoim statusie potencjalnego Finalisty w wiadomości e-mail przesłanej na adres powiązany z kontem Zakwalifikowanych prac w serwisie YouTube w momencie zgłoszenia w ciągu pięciu (5) dni roboczych od zakończenia danego Okresu zgłoszeniowego lub w innym terminie zgodnie z uzasadnionym wymogiem Sponsora w odniesieniu do takiego powiadomienia.  Po formalnym powiadomieniu przez Sponsora potencjalny Finalista będzie miał pięć (5) dni roboczych od daty przesłania takiego powiadomienia w wiadomości e-mail na udzielenie odpowiedzi i dostarczenie wszelkich informacji lub materiałów wymaganych przez Sponsora, w tym Formularza przyjęcia i przekazania nagrody („Przekazanie”).  Odpowiedź potencjalnego Finalisty musi zostać przesłana na adres e-mail, z którego zostało wysłane powiadomienie Sponsora lub na inny wskazany adres e-mail określony w powiadomieniu Sponsora.

W kontekście dotrzymania terminów określonych w niniejszym punkcie decydujące znaczenie dla potencjalnego Finalisty będzie miała data otrzymania odpowiedzi przez Sponsora.  Brak terminowej odpowiedzi od potencjalnego Finalisty na jakiekolwiek powiadomienie lub niedostarczenie wymaganych materiałów bądź informacji będzie skutkować dyskwalifikacją.  W takich przypadkach Sponsor ma prawo wybrać alternatywnego potencjalnego Finalistę spośród pozostałych autorów Zakwalifikowanych prac otrzymanych w danym Okresie zgłoszeniowym. 

Jeżeli nie zostało to ograniczone przez obowiązujące prawo, każdy potencjalny Finalista (albo rodzic lub opiekun prawny potencjalnego Finalisty, jeśli jest to uprawniona osoba niepełnoletnia) będzie zobowiązany do wypełnienia i odesłania Przekazania zgodnie z terminami określonymi w niniejszym paragrafie.  Alternatywny potencjalny Finalista może zostać wybrany spośród pozostałych autorów Zakwalifikowanych prac otrzymanych w danym Okresie zgłoszeniowym, jeśli: (i) nie można nawiązać kontaktu z potencjalnym Finalistą; (ii) potencjalny Finalista nie uzyskał wszystkich podpisów w formularzu Przekazania i nie odesłał wymaganych dokumentów w odpowiednim czasie, zgodnie z wymogami niniejszych Oficjalnych zasad; lub (iii) z jakiegokolwiek powodu potencjalny Finalista nie może przyjąć lub otrzymać nagrody albo odmawia przyjęcia lub otrzymania nagrody.

Potencjalny Finalista zostanie uznany za Finalistę dopiero po zakończeniu określonego przez Sponsora procesu weryfikacji zgodnie z niniejszymi Oficjalnymi zasadami.

W celu otrzymania nagrody potencjalni Finaliści będą również zobowiązani do przekazania Sponsorowi konkretnych informacji dotyczących płatności, w tym wszelkich wymaganych formularzy podatkowych.  Sponsor może wstrzymać wypłatę nagrody, jeśli potencjalny Finalista nie przekaże terminowo Sponsorowi stosownych formularzy płatności.
 
 1. LICENCJA:  Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest udzielenie przez Uczestnika (lub rodzica albo opiekuna prawnego, jeśli Uczestnik jest uprawnioną osobą niepełnoletnią) Sponsorowi i jego licencjobiorcom, cesjonariuszom i osobom wyznaczonym (zwanym dalej łącznie „Stronami licencjonowanymi”) niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu i nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, modyfikowanie, powielanie, przygotowywanie prac pochodnych, dystrybucję, wykonywanie i wyświetlanie Zgłoszonej pracy we wszystkich mediach na świecie w dowolnym celu, który Strony licencjonowane uznają za właściwy.  Jeśli uczestnik zostanie wybrany Finalistą, zamiast licencji opisanej powyżej, Uczestnik (lub rodzic albo opiekun prawny, jeśli Uczestnik jest uprawnioną osobą niepełnoletnią) może udzielić Stronom licencjonowanym wyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, zbywalnej, podlegającej dalszemu licencjonowaniu nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, modyfikowanie, powielanie, przygotowywanie prac pochodnych, dystrybucję, wykonywanie i wyświetlanie Zgłoszonej pracy we wszystkich mediach na świecie i w dowolnym celu, który Strony licencjonowane uznają za właściwy.

UCZESTNICY KONKURSU NIE OTRZYMAJĄ WYNAGRODZENIA ZA ZGŁOSZONE PRACE ani za przyznanie Stronom licencjonowanym któregokolwiek z tych praw. 

Pomimo że Sponsor będzie starał się opublikować Zgłoszoną pracę w formie, w jakiej została ona dostarczona, każdy Uczestnik  (lub rodzic albo opiekun prawny, jeśli Uczestnik jest uprawnioną osobą niepełnoletnią) wyraża zgodę na to, że ze względu na ograniczenia techniczne i standardy wewnętrzne, do Zgłaszanych prac mogą być wprowadzane zmiany i ich wygląd może odbiegać od oryginalnej formy oraz że Sponsor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Zgłoszonej pracy według własnego uznania, w tym dodania logo lub innych znaków towarowych. Sponsor ma prawo publikować Zgłaszane prace w dowolnej kolejności lub sekwencji, z komentarzem lub bez komentarza i może posłużyć się miniaturą obrazu wybraną według własnego uznania.
 
 1. Prywatność:  Podane przez Uczestnika informacje będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z polityką prywatności Sponsora, której treść opublikowano pod adresem https://www.epicgames.com/privacypolicy.
           
 1. Działalność reklamowa:  Sponsor zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazwy, podobieństwa, nagrania i/lub identyfikatora konta każdego Uczestnika w celach reklamowych przed, w trakcie lub po dacie zakończenia Konkursu, w dowolnych mediach na świecie, bezterminowo, ale wyłącznie w związku z promowaniem Konkursu, bez jakiejkolwiek kompensaty lub wcześniejszego przeglądu, chyba że jest to wyraźnie zabronione przez prawo.

W dowolnym czasie przed, w trakcie lub po zakończeniu Okresu trwania Konkursu Sponsor może, według własnego uznania, zdecydować się na zamieszczenie lub dystrybucję jednej lub więcej Zgłoszonych prac, nazwiska autora i danych z profilu serwisu internetowego (w tym z portalu Facebook, wiadomości na portalu Twitter, kanałów YouTube i stron internetowych osób trzecich) wyłącznie w celach promocyjnych i rozrywkowych. Publikacja takich Zgłoszonych prac nie oznacza, że te Zgłoszone prace zostaną nagrodzone lub ich autorzy są potencjalnymi Finalistami.  Uczestnik (lub rodzic lub opiekun prawny Uczestnika, jeśli Uczestnik jest uprawnioną osobą niepełnoletnią) rozumie, że użytkownicy tych stron mogą rozpowszechniać, komentować (w tym negatywnie) i ponownie publikować jego Zgłoszoną pracę. Wszelkie prośby Uczestników o wycofanie prac zgłoszonych przez nich do Konkursu zostaną zrealizowane w ramach praktycznych możliwości.  Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za powtórne publikowanie prac konkursowych przez osoby trzecie.
 
 1. Ogólne warunki udziału:  Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestników (a w przypadku uprawnionej osoby nieletniej przez rodzica lub opiekuna prawnego takiego Uczestnika) zgody na pełne i bezwarunkowe przestrzeganie niniejszych Oficjalnych zasad i decyzji Sponsora oraz zrzeczeniem się wszelkich praw do rozstrzygania niejasności dotyczących Konkursu lub Oficjalnego regulaminu, chyba że takie zrzeczenie się praw jest sprzeczne z obowiązującym prawem.  Każda zaplanowana część Konkursu może zostać odwołana, zawieszona i/lub zmieniona, w całości lub w części, jeżeli zaistnieje podejrzenie dopuszczenia się oszustwa, nastąpi awaria techniczna lub jakikolwiek inny czynnik pozostający poza naszą kontrolą doprowadzi do zakłócenia przebiegu Konkursu.  Sponsor zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji według własnego uznania o dyskwalifikacji każdej osoby, co do której zostanie stwierdzone ingerowanie w proces lub przebieg Konkursu, nie przestrzeganie niniejszych Oficjalnych zasad, nie przestrzeganie zasad „fair play” lub zakłócanie przebiegu Konkursu, działanie z zamiarem zakłócenia lub zakwestionowania legalnego przebiegu Konkursu lub z zamiarem zdenerwowania, zniewagi, grożenia lub nękania innych osób. Sponsor zastrzega sobie również prawo do ubiegania się o odszkodowanie i podjęcia wszelkich innych środków prawnych wobec takiej osoby w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.  Do konkursu nie wolno zgłaszać się pod kilkoma rożnymi tożsamościami ani też używać żadnego zautomatyzowanego systemu, bota lub urządzenia, ani też podawać fałszywych informacji w celu zarejestrowania swojego udziału w Konkursie więcej razy niż to maksymalnie dozwolone.  Sponsor zastrzega sobie prawo do przerwania Konkursu (lub jakiejkolwiek jego części) według własnego uznania, a w przypadku jego przerwania, do wyboru potencjalnego Finalisty lub Finalistów z poszczególnych Okresów zgłoszeniowych spośród wszystkich Zakwalifikowanych prac, w przypadku których nie podejrzewa się oszustwa, nadesłanych w poszczególnych Okresach zgłoszeniowych przed podjęciem powyższych działań.  Nieodebrane nagrody nie zostaną przekazane.  NAGRODY PODLEGAJĄ STOSOWNYM FEDERALNYM, STANOWYM I LOKALNYM PRZEPISOM DOTYCZĄCYM PODATKU DOCHODOWEGO. OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO FINALISTY JEST (I) KONSULTACJA Z LOKALNYM DORADCĄ PODATKOWYM W CELU OKREŚLENIA, KTÓRE PODATKI MAJĄ WOBEC NIEGO ZASTOSOWANIE I (II) OPŁACENIE NALEŻNEGO PODATKU WŁAŚCIWEMU ORGANOWI PODATKOWEMU.  Obowiązkiem Sponsora jest potrącenie wartości podatku u źródła naliczonego według stawek zabezpieczających dotyczących potrącanych podatków, które obowiązują mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki i osoby spoza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.  Dochód z nagrody i podatek pobrany u źródła zostaną zadeklarowane w formularzach 1099-MISC dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych i 1042-S dla osób niebędących mieszkańcami Stanów Zjednoczonych.  Wszelkie próby podjęcia umyślnych szkodliwych działań lub zakłócenia prawidłowego przebiegu Konkursu mogą stanowić naruszenie prawa karnego i cywilnego oraz mogą prowadzić do dyskwalifikacji z Konkursu.  W razie podjęcia przez kogokolwiek prób takich działań Sponsor zastrzega sobie prawo do podjęcia właściwych kroków prawnych i ubiegania się o odszkodowanie (wliczając w to koszty zastępstwa procesowego) w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo oraz wszczęcia postępowania karnego.
 
 1. Ograniczenie odpowiedzialności:  W maksymalnym zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo, każdy Uczestnik (oraz rodzic lub opiekun prawny, jeśli taki Uczestnik jest osobą niepełnoletnią) zobowiązuje się zabezpieczyć, chronić, zwolnić z odpowiedzialności i zapewnić nietykalność Sponsora, serwisu YouTube oraz ich właścicieli, spółki zależne, podmioty powiązane, agencje reklamowe i promocyjne oraz handlowców, a także ich dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i agentów (łącznie określanych jako „Zwolnienia z odpowiedzialności”) od wszelkich roszczeń, odszkodowań, przeszkód prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów postępowań sądowych i ugód, jak również z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z urazów, szkód lub strat odniesionych przez dowolną osobę (w tym śmierci) lub wyrządzonych w dowolnego rodzaju mieniu, wynikających częściowo lub całkowicie, pośrednio lub bezpośrednio, z: (i) użycia, odebrania, przyjęcia, posiadania, otrzymania prawa własności lub nieprawidłowego użycia dowolnej nagrody, (ii) udziału w dowolnej czynności, wydarzeniu lub podróży oferowanej w ramach nagrody (w tym wszelkich przejazdów lub powiązanych czynności), (iii) korzystania z dowolnego obiektu, usługi lub zakwaterowania związanych z nagrodą lub (iv) udziału w dowolnych działaniach związanych z Konkursem lub samym udziałem w Konkursie.  Podmioty i Osoby zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) spóźnione, utracone, opóźnione, nieprawidłowo zaadresowane, niekompletne, nieczytelne, niedokładne, zniekształcone lub niezrozumiałe zgłoszenia, komunikaty lub deklaracje, niezależnie od sposobu ich przesyłania; (ii) nieprawidłowe działanie systemu telefonicznego, telefonu lub sprzętu komputerowego, oprogramowania ani za inne problemy techniczne lub nieprawidłowe działanie komputera, utratę połączenia, rozłączenia, opóźnienia lub błędy transmisji; (iii) uszkodzenie danych, kradzież, zniszczenie, nieautoryzowany dostęp lub zmiana zgłoszenia lub innych materiałów; (iv) wszelkie obrażenia, straty lub szkody jakiegokolwiek spowodowane przez nagrodę lub wynikające z przyjęcia, posiadania lub wykorzystania nagrody, lub z udziału w Konkursie; lub (v) wszelkie błędy drukarskie, typograficzne, administracyjne lub techniczne we wszelkich materiałach powiązanych z Konkursem.  Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego postanowienia, Podmioty i Osoby zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą odpowiedzialności za awarię komputerów, połączenia sieciowe, problemy z dostarczaniem poczty elektronicznej, awarię lub niekompatybilność systemów, błędy typograficzne, techniczne lub błędy wynikające z naciśnięcia nieprawidłowego klawisza lub przerwy w dostawie usług internetowych, a także za niekompletne, nieczytelne, błędnie zaadresowane, błędnie wydrukowane, opóźnione, utracone, uszkodzone lub skradzione powiadomienia. 

W przypadku gdy Sponsor zostanie pozbawiony możliwości kontynuowania Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w wyniku jakiegokolwiek zdarzenia pozostającego poza kontrolą Sponsora, między innymi w wyniku pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, wybuchu, sporu pracowniczego lub strajku, działania siły wyższej lub wroga publicznego, jakiegokolwiek prawa federalnego, stanowego, przepisu lub regulacji prawnej lub z innej przyczyny, na którą Sponsor nie ma wystarczającego wpływu (każde zdarzenie lub zdarzenie związane z działaniem siły wyższej), Sponsor będzie miał prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia Konkursu, pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody agencji rządowej. 

Niezależnie od powyższych postanowień niektóre kraje, stany, prowincje lub inne jurysdykcje nie zezwalają na niektóre z powyższych zwolnień z odpowiedzialności, dlatego powyższe postanowienia mogą nie mieć zastosowania do Uczestnika.  W takim wypadku w tych jurysdykcjach powyższe ograniczenia mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dopuszczonym przez lokalnie obowiązujące prawo.

Nieważność lub niemożność wyegzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad nie wpłynie na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.  W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień jest nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, niniejsze Oficjalne zasady pozostają ważne i będą interpretowane zgodnie z ich warunkami, tak jakby nie zawierały postanowień nieważnych lub niezgodnych z prawem.  Niewyegzekwowanie przez Sponsora któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad nie oznacza uchylenia takiego postanowienia.
 
 1. Spory:  Spory dotyczące niniejszych Oficjalnych zasad i/lub niniejszego Konkursu rozstrzygane będą zgodnie z prawem stanu Karolina Północna. Decyzje Sponsora są wiążące i ostateczne.  Żadna ze stron zgłaszających roszczenie w sporze ze Sponsorem nie jest uprawniona do wystąpienia z roszczeniem lub uzyskania odszkodowania z tytułu szkód pośrednich, działań karnych lub szkód przypadkowych albo wynikowych.
 
 1. Lista Finalistów: Aby otrzymać listę Finalistów, należy wysłać odpowiednią prośbę pocztą tradycyjną w samodzielnie zaadresowanej i opatrzonej ostemplowanym znaczkiem kopercie na adres: Fortnite World Cup Creative Competitions Contest-Finalists List, Epic Games, 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518.  Zamówienia będą przyjmowane przez nie więcej niż dziewięćdziesiąt (90) dni od zakończenia Konkursu.
   
© 2019 Epic Games, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.